Reklamační řád společnosti BREN s.r.o.

 

 1. Úvodní ustanovení

  Tento reklamační řád (dále též RŘ) řeší záruky za jakost a reklamace společnosti BREN s.r.o. se sídlem na adrese Valchařská 1615/36a, 614 00 Brno, IČO: 15529533, DIČ: CZ15529533, jakožto prodávajícího ve vztahu ke kupujícímu a je nedílnou součást obchodních podmínek (OP).

  Základní pojmy odpovědnosti za vady zboží, záruk a podmínek reklamace jsou vymezeny ve OP v článku 8. Odpovědnost za vady zboží, záruka a článku 9. Reklamace.

 2. Množství, jakost, provedení a obal zboží a vady zboží

  Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení specifikovaném ve smlouvě a stanoveným způsobem musí zboží zabalit a zajistit pro přepravu.

  Nespecifikuje-li smlouva jakost nebo provedení zboží, prodávající musí dodat zboží v jakosti a provedení, které odpovídá účelu stanovenému ve smlouvě a není-li tento účel ve smlouvě stanoven, musí toto zboží splňovat účely, pro které je obvykle používáno.

  Zboží musí být v souladu s veškerými právními předpisy a technickými a bezpečnostními normami.

  Pokud smlouva nestanovuje jak má být zboží při přepravě zabaleno nebo zajištěno, prodávající musí zboží pro přepravu zabalit nebo zajistit takovým způsobem, který je komerčně typický pro toto zboží. Nemůže-li být tento způsob určen, zboží musí být zabaleno a zajištěno tak, aby bylo řádně zajištěno a chráněno.

  Zboží mesmí být zatíženo právními vadami, např. zástavním právem.

  Pokud prodávající poruší tyto povinnosti, zboží vykazuje vadu.

  Za vadu zboží není považována dodávka menšího než objednaného množství zboží, pokud bylo předem dohodnuto s odběratelem a toto množství je v souladu s fakturou nebo dodacím listem.

 3. Odpovědnost za vady a záruční doba

  Prodávající odpovídá za závady zboží v době, kdy riziko poškození zboží přechází na kupujícího, a to i v případě, kdy se závada objeví až po této době. Mimoto prodávající odpovídá za závady, které vzniknou po uplynutí této doby, jsou-li způsobeny porušením jeho povinností. Prodávající však neodpovídá za závady, o kterých kupující věděl nebo o kterých musel vědět v době, kdy byla uzavřena kupní smlouva.

  Prodávající upozorňuje, že jím prodávané náhradní díly a příslušenství vyžadují při montáži odborný servis.

  Záruční doba je běžně 12 měsíců od dne, kdy bylo zboží dodáno kupujícímu, pokud bylo toto zboží řádně a včas odebráno. V jiných případech od okamžiku, kdy riziko poškození zboží přechází na kupujícího. Pokud má produkt specifické záruční podmínky, které jsou uvedeny v dokumentech dodaných společně se zbožím, tyto záruční podmínky mají přednost před ustanoveními reklamačního řádu.

  Doba od podání reklamace (práva odpovědnosti za závady) do doby, kdy je kupující povinen vyzvednout zboží po ukončení procesu reklamace, se do záruční doby nezapočítává.

  Za závady nemohou být považovány změny vlastností zboží vzniklé v důsledku běžného provozního opotřebení, přirozených změn vlastností materiálů ze kterých jsou výrobky zhotoveny, nesprávného skladováním, údržby nebo poškození způsobených kupujícím nebo třetí osobou nebo v důsledku jiného nesprávného nebo neoprávněného zásahu.

  Nelze uplatňovat záruky na ty vlastnosti zlevněné zboží kvůli kterým byla sleva poskytnuta.

  V případě výskytu vady předmětu plnění má kupující (dle vzájemné dohody) právo:

  a) požadovat přiměřenou slevu z ceny.

  b) požadovat bezplatné odstranění vady opravou předmětu plnění,

  c) požadovat dodání náhradního předmětu plnění,

  d) odstoupit od smlouvy.

 4. Prohlídka zboží, postup uplatnění reklamace

  Reklamace musí být uplatněna během záruční doby a bez zbytečného odkladu, a to ihned po zjištění závady.

  Vady zboží, které musel kupující s vynaložením obvyklé pozornosti rozeznat již při převzetí zboží, lze reklamovat do 3 dnů od prodeje zboží. V opačném případě je dodávka považována za kompletní a bez závad a kupující pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

  Kupující může vědomě převzít předmět plnění s vadou. V tomto případě se kupující s prodávajícím písemně dohodnou na termínu odstranění vady. V případě nedodržení odsouhlaseného termínu má kupující právo na uplatnění reklamace všemi způsoby dle bodu 3.

  Pro uplatnění reklamace je nutné předložit následující:

  a) doklad o nabytí zboží (fakturu, dodací list nebo příjmový pokladní doklad),

  b) vyplněný reklamační protokol (formulář je k dispozici u prodávajícího nebo jej lze stáhnout na www.parts.bren.cz),

  c) vyjádření odborného servisu dokládající vadnou funkci reklamovaného dílu,

  d) doklad o odborné montáži v případě, že je prodávajícím vyžádáno,

  e) vadné zboží v případě, že je prodávajícím vyžádáno.

  Prodávající do reklamačního protokolu potvrdí přijetí reklamace kupujícího, doplní kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a předpokládanou dobu vyřízení reklamace a v případě zamítnutí reklamace doplní důvod zamítnutí reklamace.

  Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu nejpozději v termínu potvrzeném v reklamačním protokolu. Ve složitějších případech nebo případech kdy je doba trvání ovlivněna vyšší mocí si prodávající vyhrazuje právo dobu trvání reklamačního řízení přiměřeně prodloužit. Prodávající má povinnost o této skutčnosti kupujícího předem informovat.

 5. Závěrečné ustanovení

  Ostatní práva a povinnosti vyplývající z těchto reklamačních podmínek se řídí platnými OP společnosti BREN s.r.o.