Obchodní podmínky společnosti BREN s.r.o.

1. Všeobecná ustanovení

1.1.  Tyto Obchodní podmínky (dále též OP) společnosti BREN s.r.o., Valchařská 36a, 614 00 Brno, IČO: 15529533, DIČ: CZ15529533 zapsanou dne 20.02.1991 v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 707 (dále jen prodávající) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých na základě Rámcové kupní smlouvy (dále též RKS) nebo Kupní smlouvy (dále též KS), uzavřené dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění (dále též OZ) mezi prodávajícím a jinou podnikající fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen kupující).

1.2.  Kontaktní údaje prodávajícího: doručovací adresa BREN s.r.o., Valchařská 1615/36a, 614 00 Brno, adresa pro elektronickou komunikaci: info@bren.cz nebo parts@bren.cz, telefonní číslo na pevnou linku: +420 543 254 260, číslo mobilního telefonu: +420 603 502 022.

1.3.  OP prodávajícího jsou zveřejněny na internetové stránce firmy www.bren.cz , jsou k dispozici v prodejním oddělení prodávajícího a jsou taktéž viditelně vystaveny ve výdeji zboží prodávajícího.

1.4.  OP jsou nedílnou součástí každé RKS nebo KS o dodávkách zboží a taktéž se jimi řídí prodej zboží kupujícímu, který hradí kupní cenu v hotovosti při odběru zboží. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. V případě rozporů mají ustanovení KS nebo RKS o dodávkách zboží přednost před ustanoveními těchto OP.

1.5.  Znění OP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

2. Ochrana osobních údajů

2.1.  Prodávající si je vědom významu ochrany osobních údajů a soukromí svých zákazníků, a proto při uchovávání a zpracování osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a dále dle příslušných ustanovení OZ, jakož i příslušných norem Evropské unie.

2.2.   Zadáním osobních údajů při registraci nebo vyplňování objednávky na www.bren.cz, dáváte souhlas se zpracováním těchto údajů v míře nezbytné pro účely obchodu. Prodávající neposkytuje tyto osobní údaje třetím osobám. Vyjímku tvoří pouze veřejný dopravce, kterému je na objednávce přepravy předáváno nezbytně nutné množství údajů sloužící pro bezproblémové dodání zboží.

2.3.   Prodávající či jeho důvěryhodný partner může informace použít v souhrnné formě ke statistickým analýzám provozu na webových stránkách prodávajícího. Při tomto zpracování nelze z dat získat žádné osobně určitelné informace.

2.4.   Prodávající uchovává osobní údaje zákazníků bezpečně a chrání je před neoprávněnými osobami, zneužitím či zveřejněním. Údaje jsou v bezpečí na počítačových serverech v kontrolovaném a chráněném prostředí, zajištěné nejmodernějším hardwarem a softwarovými systémy na ochranu dat.

2.5.   Pokud si nepřejete abychom Vás jakýmkoli způsobem nadále kontaktovali, nebo uchovávali Vaše data, rádi Vás z databáze odstraníme. V takovémto případě nám příslušnou žádost zasílejte na e-mail parts@bren.cz.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1.   K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází:

    1. podpisem KS,

    2. potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím,

    3. potvrzením objednávky uplatněné kupujícím prostřednictvím internetového portálu prodávajícího provozovaného na webové stránce umístěné na adrese www.bren.cz.,

    4. podpisem faktury nebo dodacího listu či převzetím zboží od dopravce,

    5. zaplacením částky při prodeji za hotové nebo platbě předem,

    6. bezvýhradným potvrzením nabídky prodávajícího kupujícím.

Uzavřením kupní smlouvy Kupující potvrzuje, že je odborně způsobilý k montáži dodaných součástí na vozidlo nebo k jejich dalšímu prodeji a že souhlasí se záručními podmínkami uvedenými dále.

3.2.  Objednávky zboží jsou platné ty, které jsou podány prostřednictvím internetového portálu www.bren.cz, písemně, faxem, elektronickou poštou nebo telefonickou dohodou s již registrovanými zákazníky nebo ústní dohodou sjednanou na místě, v prodejním skladu prodávajícího.

3.3.  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

4. Kupní ceny

4.1.  Místem plnění je sklad prodávajícího. Kupní ceny jsou uvedeny v materiálech prodávajícího - ceníky, nabídky - a jsou uvedeny bez DPH, dopravy a pojištění. Cenové nabídky poskytnuté na žádost kupujícího jsou platné nejvýše deset pracovních dní. Prodávající si vyhrazuje právo ke změně cen průběžně vlivem změn v celních sazbách, kurzech měn, dovozních a vývozních poplatcích, atd.

4.2.   Ceny zobrazované na internetovém portálu www.bren.cz jsou platné pro zboží skladem a platí k okamžiku objednání zboží. Ceny zboží, které není skladem jsou pouze orientační a budou upřesněny v potvrzení objednávky zboží.

5. Dodací podmínky

5.1.  Dodací lhůty zboží jsou podmíněny včasnými dodávkami zboží od dodavatelů do skladu prodávajícího. Kupující nemůže žádat náhradu škody vzniklé nedodáním zboží od dodavatelů. Kupující je oprávněn odstoupit od části smlouvy o dodávce zboží, která nebyla ze strany prodávajícího včas splněna, pokud byl termín dodávky odsouhlasen písemně oběma stranami.

5.2.   Kupující přebírá zboží na základě podpisu

   1. faktury,

   2. dodacího listu,

   3. dokladu o hotovostním nákupu,

   4. přepravního dokumentu v případě zaslání zboží prostřednictvím přepravní služby.

Podpisem některého z uvedených dokladů kupující stvrzuje naplnění kupní smlouvy dle množství a sortimentu a zároveň potvrzuje, že dodané zboží nemá známky zjevných vad a poškození.

Potvrzením převzetí zboží kupujícím nejsou dotčeny jiné oprávněné nároky kupujícího vůči prodávajícímu, které mohou vzniknout z důvodu vad dodaného zboží. Tyto oprávněné nároky jsou dále řešeny reklamačním řádem prodávajícího.

5.3.   Vzhledem k charakteru zboží a obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím není prodávající povinen při jednotlivých nákupech zboží předvádět kupujícímu jeho funkčnost.

5.4.   Kupující hradí přepravní náklady v rámci České republiky v případě zásilky do 31,5 kg 100,- Kč bez DPH, u zásilek od 31,5 kg do 50 kg 500,- Kč bez DPH. U těžších zásilek a zásilek do zahraničí je cena přepravného stanovována inviduálně.

5.5.   Zboží o hmotnosti do 31,5 kg je dopravováno přednostně přepravní službou společnosti PPL, u těžších zásilek společností DHL a Hellmann (Optimnet). Pokud kupující vyžaduje zaslání zboží jinou přepravní společností, je nutno s prodávajícím dohodnout.

5.6.  Prodávající je povinnen zabalit zboží nebo opatřit jej pro přepravu způsobem obvyklým pro daný druh přepravy. Balné je zahrnuto v kupní ceně za zboží.

6. Přechod nebezpečí škody na zboží a nabytí vlastnického práva kupujícím

6.1.  Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožnil nakládat se zbožím.

Jestliže kupní smlouva zahrnuje povinnost prodávajícího odeslat zboží do místa určení, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího předáním zboží dopravci.

Skutečnost, že prodávající nakládá s doklady vztahujícími se k přepravovanému zboží, nemá vliv na přechod nebezpečí škody na zboží.

6.2.  Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny. Do úplného zaplacení kupní ceny není kupující oprávněn zboží zastavit, pronajmout, zapůjčit ani jinak právně či fakticky zatížit.

7. Platební podmínky

7.1.  Kupní cena je splatná ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury má prodávají právo fakturovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 100,- Kč.

7.2.  Kupujícím chybně vybrané zboží lze bezplatně vrátit zpět prodávájícímu. Zboží musí být vráceno nepoškozené a v původním obalu do 3 pracovních dnů od jeho převzetí. Ve všech ostatních případech bude účtován storno poplatek ve výši 20% z jeho fakturované ceny. Náklady na dopravu takto vráceného zboží hradí kupující.

8. Odpovědnost za vady zboží, záruka

8.1.  Obecně se na právní vztahy, uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé, vztahuje právní úprava odpovědnosti za vady, dále "záruka", obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb. (OZ), v platném znění.

8.2.  Prodávající odpovídá za úplnost a bezvadnost dodaného zboží a jeho příslušenství v době dodání.

Předmět plnění musí být bez faktických a právních vad (nesmí být zatížen např. zástavním právem) a v souladu s veškerými právními předpisy a technickými požadavky.

Prodávající zaručuje kupujícímu, že si zboží uchová obvyklé vlastnosti, funkčnost a způsobilost pro použití k obvyklému účelu nejméně po dobu 12 měsíců od uvedení do provozu, nejdéle však 14 měsíců od data prodeje.

8.3.  Záruka na vyměněné nebo opravené zboží trvá pouze po zbytek původní záruky.

8.4.  Záruka se vztahuje na vady materiálu a/nebo zpracování pokud budou splněny podmínky uvedené dále.

8.5.  Poskytnutí záruky je podmíněno dodržením stanovených intervalů prohlídek, intervalů údržby a dodržením servisních postupů uvedených v příslušné servisní literatuře.

Záruka neplatí pro obvyklé opotřebení a vznik trhlin a také pro zboží, které se poruší, selže nebo je porušeno v důsledku:

  1. nesprávné či neodborné zástavby, nastavení, opravy nebo úpravy. Montáž prodávaných dílů vyžaduje odborný servis, tzn. podnikatelský subjekt s příslušným živnostenským oprávněním.

  2. nehody, přírodní katastrofy, použití v extrémním prostředí,

  3. nepřiměřeného nebo nesprávného použití (včetně působení zatížení, které je vyšší než maximální přípustné),

  4. nesprávné nebo nedostatečné údržby (včetně použití jiných než schválených maziv, změny určených intervalů údržby a množství maziv),

  5. nesprávného skladování u kupujícího. 

9. Reklamace

9.1.  Vady zboží spočívající v nekompletnosti dodávky, záměně sortimentu, neodpovídající jakosti a provedení a nepřiměřeném obalu lze řádně uplatnit u prodávajícího ve lhůtě 3 dnů od data prodeje, jinak je dodávka považována za kompletní a bez závad.

9.2.  Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, na kterou se vztahuje záruka, má kupující právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží formou reklamace.

Reklamaci je nutno uplatnit u prodávajícího ihned po výskytu vady na niž se vztahuje záruka.

Pro uplatnění reklamace je nutné předložit následující:

  1. doklad o nabytí zboží (fakturu nebo příjmový pokladní doklad),

  2. reklamační protokol (formulář je k dispozici u prodávajícího nebo na www.bren.cz),

  3. doklad o odborné montáži v případě oprávněných pochybností o jejím provedení,

  4. vadné zboží v případě, že je prodávajícím vyžádáno.

9.3.  V případě výskytu vady předmětu plnění má kupující právo:

  1. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny,

  2. požadovat bezplatné odstranění vady,

  3. požadovat dodání náhradního předmětu plnění,

  4. odstoupit od smlouvy.

9.4.  Pokud kupující uplatňuje přiměřenou slevu z kupní ceny, zašle písemně návrh požadované výše slevy prodávajícímu. Prodávající je povinen tuto slevu přijmout nebo odmítnout ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení návrhu.

9.5.  Odstranění vady zboží nebo jeho výměna za nové bude provedena způsobem, který zvolí prodávající.

9.6.  Pokud nedojde k dohodě na přměřenou slevu a není možná oprava ani výměna vadného zboží z důvodu nadměrně dlouhé dodací lhůty anebo došlo vinou prodávajícího k dodání zboží nesprávného pro požadovanou aplikaci, má kupující právo odstoupit od smlouvy a na náhradu kupní ceny zboží v plné výši.

9.7.  Pokud brání některé ze smluvních stran v plnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli ve smyslu § 1913 odst. 2 OZ, prodlužuje se lhůta pro plnění povinností o dobu po kterou tato překážka trvá. Jakmile působení překážky skončí zavazují se smluvní strany zajistit plnění dotčených povinností bez zbytečného odkladu s cílem naplnění účelu smlouvy v co nekratším termínu.

10. Závěrečná ustanovení

10.1.  Veškerá další ujednání, změny a dodatky těchto VOP jsou platné pouze v případě, že byly uzavřeny v písemné formě.

10.2.  Obě smluvní strany se zavazují zdržet jakéhokoliv jednání, které by bylo v rozporu s obchodními zájmy jedné nebo druhé strany a informace získané v rámci vzájemné obchodní spolupráce považovat za důvěrné, nepřístupné třetím osobám.

10.3.  Kupující prohlašuje, že osoby jednající jeho jménem v jednotlivých obchodních případech mají k těmto úkonům oprávnění.

10.4.  Kupující nesmí postoupit nebo převést jakoukoliv svoji povinnost nebo právo vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného oznámení prodávajícímu.

10.5.  Uzavřením smlouvy se kupující a prodávající vzájemně dohodli, že všechny sporné záležitosti budou řešeny osobním jednáním s písemným zápisem nebo písemně doporučeným dopisem, a to vždy do tří pracovních dnů od vzniku sporné záležitosti. Za den podání se bere razítko pošty - termín je smluvní, tak aby byla záležitost vyřízena co nejdříve. Pokud kupující do této doby písemně nevyrozumí prodávajícího je považována sporná záležitost za vyřízenou ke spokojenosti obou stran.

10.6.   V případě sporu vzniklého v souvislosti s těmito VOP budou jej strany řešit společným jednáním. Nepovede-li jednání k urovnání sporu, dohodly se smluvní strany podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění, že veškeré jejich spory vzniklé ze smluv, které se řídí těmito VOP a nebo v souvislosti s nimi, budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. IČ:27166147 (dále jen „Unie“) a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti a to ve formě Řízení on-line podle části čtvrté Jednacího řádu rozhodčího řízení. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.

10.7.   V případě vzniku platební neschopnosti kupujícího se veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu stávají splatnými v den, kdy se prodávající o této platební neschopnosti dozvěděl.

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1. října 2018, nahrazují Obchodní podmínky vydané dříve a jsou platné do vydání jejich nové úpravy.

V Brně, dne 30. září 2018